NİÇİN RİYÂZÜ’S-SÂLİHÎN?
İslam entelektüel tarihinin mühim simalarından biri olan İmam Nevevî (v. 676/1277) fitne ve karışıklıkların zuhur ettiği bir dönemde Müslümanlara rehberlik edecek Riyâzü’s-sâlihîn eserini telif etmişti. Yolun doğru olanını bulmak ve hakikate ulaşmak için Kur’ân-ı Kerîm ve Sünnet-i Seniyye’yi iyice bilmek ve bu iki kaynağa sımsıkı sarılmak gerektiği düşüncesiyle Riyâzü’s-sâlihîn’i inşa eden İmam Nevevî, dinini tam bir şekilde yaşamak isteyen Müslümanın ihtiyaç duyacağı hemen hemen tüm konulardan seçtiği hadîs-i şerifleri bir araya getirmiştir.
İmam Nevevî, Riyâzü’s-sâlihîn’i bazı prensipleri esas alarak telif etmiştir. İyiliği teşvik edip kötülükten alıkoyan, zahirî-batınî edepleri öğreten kısaca ferdî-ictîmâî içerikli ve manaları açık hadis-i şerifleri ilgili ayetlerle birlikte ortaya koymak suretiyle insanlara hem dünya hem de ahiret saadetini kazandıracak yolları göstermeye gayret etmiştir. Giyim kuşamdan yolculuk adabına, bağışlanma dilemekten şükretmeye kadar Hz. Peygamberimizin yaşadığı ve dolayısıyla Allah Teâla’nın razı olduğu hayat ölçülerini içeren sahih hadis-i şerifleri Riyâzü’s-sâlihîn eserinde birarada sunan İmam Nevevî, adeta adım adım kişinin salih bir Müslüman olmasına imkân sağlayacak şekilde konu tasnifinde bulunmuştur. Böylece, Allah Teâla’nın hoşnut olduğu bir hayatı bütün unsurlarıyla bilip yaşamaya ve insanı bu hayat tarzına sımsıkı bağlanmaya davet etmeyi gaye edinmiştir. İmam Nevevî’nin bu gayesi yerine ulaşmış ve eser telif edildiği günden bu tarafa İslam coğrafyasında âlimlerin, vaiz ve hatiplerin, ilim taliplerinin ve hadise yönelik bilgi edinmek isteyen hemen her Müslümanın adeta el kitabı haline gelmiştir. Hatta onun, Kur’ân-ı Kerîm’den sonra en çok okunan kitap olduğu dahi rivayet edilmiştir.

AMACIMIZ

Telif edildiği zaman dilimiyle yaşadığımız çağ arasında ciddi benzerliklerin bulunduğu fark edilen Riyâzü’s-sâlihîn’i gündeme getirmek suretiyle sünneti paranteze alma girişimlerinin bertaraf edilmesine ve dinin yaşanabilirliğini sağlayan hadîs-i şeriflerin amele dönüşmesine katkı sağlama amacını taşımaktayız. Bu itibarla İslâm âlimlerince muteber kabul edilen ve yaklaşık sekiz asırdır itibarından ödün vermeyen bu önemli esere yönelik halkımızda bir farkındalık oluşturulması hedefiyle “RİYÂZÜ’S-SÂLİHÎN EZBERLEME YARIŞMASI” düzenlemekteyiz. Hadîs-i şeriflere yönelik doğru algının oluşması ve onun eyleme dönüşerek vücud bulması gayesi haricinde yüzyılları aşan bir itibar ve şöhrete sahip olan Riyâzü’s-sâlihîn’i aşamalı olarak ezberlemeyi hedefleyen bu yarışmayla birlikte Hadis Hafızlığı geleneğini de tekrar canlandırmayı amaçlamaktayız. Böylelikle “RİYÂZÜ’S-SÂLİHÎN EZBERLEME YARIŞMASI” düzenlemekle hem eyleme dönüşmesi yüksek sahih hadis-i şeriflerden müteşekkil son derece muteber Riyâzü’s-sâlihîn’e dönük halkımızda bir farkındalık oluşturarak sünnete yönelik bilginin alanını genişletme ve hayata aktarımına katkı sunma hem de İslâm Medeniyetinin önemli yapıtaşlarından olan Hadis Hafızlığı geleneğini yeniden canlandırma gibi çift yönlü amaç gütmekteyiz